Waarvoor we staan

Innoverend kwaliteitsonderwijs

Onze school streeft kwaliteitsonderwijs na door hoge normen op te leggen aan het niveau van het onderwijs.

Door vernieuwend en creatief te werken, creëren we een leeromgeving waarin talenten van leerlingen zo goed mogelijk aangewend worden.

We trachten met iedere leerling een maximale leerwinst te realiseren.

Leerlinggerichte school

Het KA Emanuel Hiel is een school waar 'leerlinggericht' gewerkt wordt, waar de bereidheid aanwezig is en de bekwaamheid wordt nagestreefd om als team en als individueel personeelslid de totale persoonlijkheid van leerlingen te helpen ontwikkelen. Diversiteit als maatschappelijke uitdaging De grote diversiteit in de populatie van de Brusselse samenleving vormt een maatschappelijke uitdaging.

We zijn echter overtuigd van de pedagogische meerwaarde van scholen en klassen met een sociaal heterogene populatie.

We voeren een kansenbevorderend beleid dat aandacht heeft voor de optimale ontwikkeling van élke individuele leerling ongeacht zijn etnische afkomst, zijn nationaliteit, zijn eigen levensbeschouwing, de levensbeschouwing of de sociale status van zijn ouders.

Taalvaardigheid

In onze school is de voertaal het Nederlands.

Leerlingen horen in de klas én in de gangen Nederlands te spreken.

Anderstalige leerlingen die zich in onze school inschrijven moeten bereid zijn te werken aan hun Nederlandse taalvaardigheid. Bovendien verwachten wij van hun ouders respect voor de taaleigenheid van de school.

GOK

Op basis van gelijkekansenindicatoren krijgen scholen extra middelen om een zorgbeleid uit te bouwen dat door zijn geïntegreerde aanpak ten goede komt aan alle leerlingen.

Onze school besteedt vooral aandacht aan:

  • Taalvaardigheidsonderwijs (alle graden)
  • Socio-emotionele ontwikkeling (1ste graad)
  • Preventie en remediëring van studie- en gedragsproblemen (2de en 3de gr.)

Regelduidelijkheid

Tucht en orde zijn een voorwaarde om het leerproces optimaal te laten verlopen. Onze school hanteert strikte regels zodat er op een degelijke wijze kan gewerkt en onderwezen worden met respect voor iedereen. De ouders zijn door hun actieve betrokkenheid cruciale partners binnen dit opvoedingsproces.