Wordt de inhoud van de PDF niet getoond? Vernieuw dan de pagina (Ctrl + F5 of Cmd + R).
van 6
Leefregels 201
6
-
201
7
1
Nuttige afspraken
op het
GO! Atheneum
Emanuel Hiel
201
6
-
201
7
Regel 1: JE SPREEKT NEDERLANDS IN HET SCHOOLGEBOUW
Regel 2: SPEELPLAATS
-
RIJEN
-
SLECHT WEER
Je zorgt ervoor dat de speelplaats netjes blijft. Blikjes en papier ruim je
zelf op.
Bij het eerste
belsignaal ga je in
rij
staan voor de
lokaalduiding
die op
de
speelplaats
geschilderd is.
Aan het raam van de administratieve gang
hangt een plattegrond waarop de lokaalaanduidingen aangegeven zijn.
Dit document is ook op Smartschool te vinden in het snelmenu.
Je verlaat de speelplaats onder
begeleiding
van een leerkracht of een
opvoeder.
Regel 3: TE LAAT KOMEN
Wanneer je te l
aat komt
dan ga je
eerst naar het
secretaria
at
. Je
motiveert er de reden van je te laat komen.
Wie zich niet op het
secretariaat aanmeldt wordt verondersteld meer dan één lesuur te laat te
zijn, en krijgt een B
-
code.
In je agenda noteert een opvoeder het uur van aankomst, en jij tekent
op de lijst v
an het secretariaat.
Je gaat zo snel mogelijk naar het klaslokaal en stoort de les niet.
Kom je meer dan een lesuur te laat dan volgt een B
-
code (halve dag
ongewettigd afwezig).
Drie
B
-
codes worden
gesanctio
neerd met een
pedagogische taak op woensdagnamidd
ag
(
13u tot 1
5u)
.
Leerlingen met
abnormaal veel B
-
codes, kunnen onder contract geplaatst worden.
Kom je voor de vijfde maal minder dan een lesuur te laat, dan word je
gesanctioneerd met een pedagogische taak op woensdagmiddag.
Regel 4: LES VOLGEN
Je volgt
de lessen zo
aandachtig
mogelijk: je bent op school om zo veel
mogelijk te leren.
Je volgt steeds de instructies die de leerkracht geeft.
Je stoort de les niet en je laat je medeleerlingen rustig de les volgen.
Wie zonder toelating niet in de les zit wa
ar hij normaliter hoort te zitten,
vertoont spijbelgedrag.
Word je hierop betrapt dan zal gesanctioneerd
worden met een pedagogische taak op vrijdagmiddag
of
vrijdag 8
ste
lesuur
, naargelang de duurtijd van het spijbelen.
Regel 5: DOCUMENTEN
Je
agenda
is een p
ersoonlijk planningsinstrument
voor jezelf én een
'administratief' document voor de school.
Je moet het dus steeds bij je
hebben, ook als je het leslokaal moet verlaten, ongeacht de reden.
Wie zijn agenda niet bij heeft, kan in geen geval genieten van een
gunstmaatregel
.
Leefregels 201
6
-
201
7
2
Je agenda moet wekelijks ondertekend zijn door je ouders, of door de
meerderjarige leerling.
Wie
in het vierde jaar of hoger zit krijgt, mits instemming van de ouders,
en mits inlevering van 2 pasfoto
s,
een pasje om de middagpauze buiten
de school door te brengen. Wie dit p
asje niet bij heeft, of er staat geen
foto op het pasje, kan de school over de middag niet verlaten.
Wie verhuisd is of een ander telefoonnummer heeft, stelt onmiddellijk de
school op de hoogte. Op het secretariaat is hiervoor een document ter
beschikking
.
Wie
wil veranderen van richting, vult een aanvraagformulier in,
verkrijgbaar op het secretariaat. De leerling geeft het formulier terug af
op het secretariaat nadat de ouders het ondertekend hebben. De
wijziging gaat in op de volgende maandag.
Wie een an
der levensbeschouwelijk vak wil volgen, moet voor 8
september het daarvoor bestemde document ondertekend door de
ouders, afgeven op het secretariaat.
Regel 6: TOETSEN
-
INHALEN LEERACHTERSTAND
Elke les kan je ondervraagd worden
-
ook onaangekondigd
-
over
de
leerstof van de vorige les.
Herhalingstoetsen worden minstens één week vooraf aangekondigd
in de
smartschoolagenda
en gaan over een grotere hoeveelheid leerstof.
Eerste graad: max.
één herhali
n
gstoets per
dag.
Tweede en derde
graad: max. twee herhalingstoetsen per dag.
Wanneer je afwezig was,
neem je contact op met de vakleerkrachten en
probeer je je achterstand wat betreft leerstof zo vlug mogelijk in te
halen.
Wanneer je langer dan tien kalenderdagen afwezig was, neem je con
tact
op met de
leerlingenbegeleider
om
je daarbij te helpen
.
Wanneer je
-
om welke reden dan ook
-
een
toets mist,
haal je deze toets
in
op
vrijdagmiddag vanaf 13
u
10
na afspraak met de vakleerkrach
t via
smartschool.
In het geval je gewettigd afwezig zal zijn omwille van bv. een huwelijk, ...
dan meldt de leerling dit
op voorhand
aan het secretariaat waar hij een
toestemmingsformulier krijgt waarmee hij bij de directie de toestemming
gaat vragen.
Indie
n deze toestemming niet
op voorhand
werd
aangevraagd, zal de afwezigheid onherroepelijk ongewettigd zijn.
Om een rapportcijfer Dagelijks Werk te bekomen, moet je aan minstens
70% van de rapportpunten pe
r vak deelgenomen hebben. Om een
rapportcijfer Examen te bekomen, moet je aan alle onder
delen van het
examen deelgenomen hebben.
Regel 7: MATERIAAL
-
ETEN / DRINKEN
Je respecteert het materiaal en de gebouwen. Je schrijft dus niet op
tafels, stoelen of banken, muren e.d.m.
Doe
je dat wel en word je betrapt, dan
een sanctie, én je
moet de schade
vergoeden.
Eten (ook snoep of kauwgom) en drinken is verboden in de les.