Het schoolreglement

Op deze school willen we dat alle leerlingen hun leerkansen zo goed mogelijk kunnen benutten en dat de lessen doorgaan in een rustige omgeving. Om de werking van de school vlot te laten verlopen zijn er leefregels en een schoolreglement

De leefregels zijn er om het klasgebeuren optimaal te laten verlopen.
Het GO! Atheneum Emanuel Hiel is een Nederlandstalige secundaire school. Om de taalontwikkeling van de leerlingen te stimuleren wordt er daarom Nederlands gesproken in het schoolgebouw.  

Zo veel mogelijk bijleren, dat is de bedoeling. De leerkrachten verwachten dan ook dat elke leerling steeds het juiste materiaal bij heeft en op tijd naar de les komt. Is een leerling wegens omstandigheden toch te laat, dan laat de leerling dit registreren op het secretariaat.

Op onze school moet iedereen zich goed kunnen voelen. We vragen dan ook om respectvol om te gaan met leerlingen, leerkrachten en het onderhoudspersoneel. 

Binnen de schoolmuren draagt iedereen verzorgde kledij en zijn hoofddeksels en trainingsbroeken verboden. 

Wanneer een leerling zich niet houdt aan de leefregels, wordt daar op Smartschool melding van gemaakt. De ouders hebben hier eveneens toegang toe. Zo kunnen de ouders hun kind ook opvolgen. 

Mogelijke sancties voor inbreuken op de leefregels zijn nablijven op woensdagnamiddag, vrijdag het achtste lesuur of vrijdagmiddag.
Bij zware overtredingen kunnen er tuchtmaatregelen genomen worden zoals preventieve-, tijdelijke- of definitieve schorsing. 

Meer informatie over de regels binnen onze school zijn terug te vinden in het schoolreglement (versie 2021-2022).

schoolreglement